signlogo

71 362 75 94

§1

 1. Ogólne Warunki Dostawy regulują sposób zawierania umów pomiędzy osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej a Sign Poland Sp. z o.o. we Wrocławiu w ramach prowadzonej przez powyższe podmioty działalności gospodarczej.

 2. Użyte w poniższych paragrafach określenia rozumiane są w sposób następujący:

  • Ogólne Warunki – Ogólne Warunki Dostawy Sign Poland Sp. z o.o.
  • Dostawca – Sign Poland Sp. z o.o. we Wrocławiu
  • Odbiorca – podmiot gospodarczy działający jako osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej
  • Towar – rzecz oznaczona co do gatunku, wytworzona przez Dostawcę na podstawie przedłożonego przez Odbiorcę zamówienia
  • Umowa – ”Potwierdzenie zamówienia” dostawy wystawiona przez Dostawcę i potwierdzona przez Odbiorcę poprzez podpis (i pieczątkę) osoby upoważnionej do reprezentowania Odbiorcy
  • Zamówienie – pisemne zamówienie towaru złożone przez Odbiorcę, podpisane przez osobę upoważnioną przez Odbiorcę, może ono mieć formę e-maila.

§2

 1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy zamówiony przez Odbiorcę na warunkach i w terminach określonych w Umowie.

 2. Odbiorca zobowiązany jest do odebrania zamówionych rzeczy i dokonania za nie zapłaty na warunkach i w terminach określonych w Umowie.

§3

 1. Szczegółowe ustalenia dotyczące ceny przedmiotu dostawy, sposobu i terminów wpłat ewentualnych zaliczek lub całości ceny, określone są w Umowie.

 2. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji wyłącznie w przypadku potwierdzenia przez Dostawcę.

 3. Rozliczanie należności Dostawcy nastąpi na podstawie faktur VAT.

 4. Odbiorca upoważnia niniejszym Dostawcę do wystawienia należnych mu faktur bez podpisu ze swojej strony.

 5. Odbiorca upoważnia niniejszym Dostawcę do przesłania faktury drogą elektroniczną na adres e-mail osoby upoważnionej do reprezentowania Odbiorcy.

 6. Dostawca wystawi fakturę pro forma Odbiorcy przed terminem uzgodnionej zapłaty zaliczki bądź fakturę po wykonaniu zamówienia.

 7. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu należności na rachunek bankowy Dostawcy.

 8. Przekroczenie przez Odbiorcę ustalonych terminów płatności rodzi po jego stronie obowiązek zapłaty Dostawcy odsetek ustawowych w wysokości i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawnymi, chyba że Umowa stanowi inaczej.

§4

 1. Termin wyprodukowania przedmiotu dostawy ustalony zostaje w Umowie.

 2. Wydanie przedmiotu dostawy odbywa się w siedzibie Dostawcy w godzinach 9.00 – 15.00.

 3. Wydanie przedmiotu dostawy może nastąpić jedynie osobie, która przedłoży Dostawcy pisemne upoważnienie do odbioru.

 4. W przypadku gdy dostawa towaru do Odbiorcy ma nastąpić za pośrednictwem firmy spedycyjnej, wówczas za termin realizacji Umowy przyjmuje się dzień, w którym Dostawca dokonał w firmie spedycyjnej zlecenia dostawy przedmiotu dostawy do Odbiorcy.

 5. W przypadku osobistego odbioru towaru przez Odbiorcę, za termin realizacji Umowy przyjmuje się dzień odebrania towaru przez Odbiorcę bądź osobę umocowaną przez niego. Odbiór przedmiotu dostawy winien nastąpić w ciągu 14 dni od umownego terminu jego wyprodukowania.

 6. Umowę uważa się za wykonaną przez Dostawcę z chwilą wydania przedmiotu umowy, upływem terminu ustalonego dla jego odbioru, lub z dniem, w którym nastąpiło zlecenie firmie spedycyjnej dostarczenie przedmiotu umowy do Odbiorcy.

 7. Dostawca zastrzega, iż nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieterminowe, niewłaściwe doręczenie przedmiotu dostawy przez firmę spedycyjną.

§5

 1. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny określonej w zamówieniu na skutek nadzwyczajnych okoliczności, na które nie ma wpływu. O powyższym fakcie Dostawca powiadomi Odbiorcę. Nowa cena musi uzyskać akceptację Odbiorcy, w przeciwnym wypadku Umowę uważa się za rozwiązaną. Powyższe ma zastosowanie również w wypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.

 2. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wyprodukowania i wydania przedmiotu dostawy, na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 1. O zmianie terminu wykonania dostawy Dostawca niezwłocznie powiadomi Odbiorcę.

 3. Dostawca, za zgodą Odbiorcy w wypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2, może stosownie do okoliczności zawiesić zamówienie do czasu ustąpienia przyczyn uniemożliwiających wykonanie zamówienia lub wykonać zamówienie w innym terminie.

 4. Jeżeli na skutek okoliczności leżących po stronie Odbiorcy nie będzie możliwe wykonanie Umowy przez Dostawcę, Odbiorca zobowiązuje się pokryć koszty wykonania Umowy poniesione przez Dostawcę.

§6

 1. Przedmiot umowy będzie wydany Odbiorcy w opakowaniu zbiorczym (w zależności od rodzaju zamówionego towaru: karton, plastykowa tuba lub pokrowiec ).

§7

 1. W razie zwłoki Odbiorcy z odbiorem przedmiotu dostawy zapłaci on Dostawcy wynagrodzenie za składowanie przedmiotu dostawy. Wysokość wynagrodzenia ustala się na kwotę stanowiącą 0,5 % wartości faktury, za każdy dzień zwłoki.

 2. Nieodebranie przedmiotu dostawy przez Odbiorcę w nieprzekraczalnym terminie 30 dni, licząc od daty ustalonego w Umowie terminu realizacji, upoważni Dostawcę do przekazania przedmiotu umowy jako odpad na wysypisko komunalne. Kosztami powstałymi z tego tytułu obciążony zostanie Odbiorca.

 3. Sytuacja o której mowa w ust. 2 nie zwalnia Odbiorcy z obowiązku zapłaty za faktury wystawione mu przez Dostawcę.

§8

 1. Odbiorca zobowiązuje się do przechowywania przedmiotu dostawy w warunkach odpowiednich dla rodzaju dostarczanego przez Dostawcę przedmiotu umowy.

 2. Stwierdzenie przez Odbiorcę przy odbiorze przedmiotu dostawy jego uszkodzenia lub ubytku, winno być potwierdzone sporządzonym na ową okoliczność protokołem przesłanym niezwłocznie do Dostawcy.

 3. Zawiadomienie o wszelkich wadach przedmiotu dostawy oraz niezgodności dostawy z Umową uważa się za dokonane, jeżeli Odbiorca powiadomi o nich pisemnie Dostawcę w terminie 3 dni od daty odebrania przedmiotu umowy. Zawiadomienie powinno zawierać opis wady i okoliczności jej wykrycia.

 4. Zgłoszenie pisemne jest dostarczane Dostawcy wraz z dokumentacją fotograficzną obrazującą problem. W przypadku wydruków konieczny jest zwrot uszkodzonych partii do Dostawcy, celem rozpatrzenia reklamacji. Przesłanie nie jest równoznaczne z zaakceptowaniem reklamacji. Koszty zwrotu pokrywa Odbiorca.

 5. Odbiorca może odesłać zareklamowany towar na koszt Dostawcy, jedynie po pisemnej akceptacji Dostawcy co do formy zwrotu.

 6. Jeżeli zawiadomienie o wadach zostało dokonane przed terminem płatności za przedmiot dostawy, Odbiorca nie jest zwolniony z obowiązku zapłaty za niego w wyznaczonym terminie.

 7. O rozstrzygnięciu reklamacji Odbiorca zostanie poinformowany drogą elektroniczną w terminie: 7 dni od daty zwrotu towaru lub wpłynięcia zawiadomienia i dokumentacji fotograficznej.

 8. W przypadku uznania reklamacji i konieczności naprawy lub wymiany towaru, będzie ona dokonana w terminie określonym przez Dostawcę.

 9. Odpowiedzialność Dostawcy wyłącza wystąpienie wad, za które nie jest odpowiedzialny, w szczególności: stosowanie przez Odbiorcę dostarczanego przez Dostawcę przedmiotu dostawy niezgodnie z jej technicznym przeznaczeniem, niezgodnie z instrukcją użytkowania, wystąpienie wad powstałych podczas transportu lub przeładunku.

 10. Dostawca ponosi odpowiedzialność tylko za uszczerbki poniesione przez Odbiorcę w wyniku zgodnego z przeznaczeniem zastosowania przedmiotu dostawy.

 11. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona wyłącznie do kwoty netto wynikającej z faktury VAT wystawionej Odbiorcy za towar, który został reklamowany.

 12. Dostawca dołącza do Towaru instrukcje jego użytkowania. Instrukcje użytkowania są dostępne na www.sign.pl. W przypadku nie stosowania się przez Odbiorcę do postanowień instrukcji wszelka odpowiedzialność Dostawcy za szkodę zostaje wyłączona.

§9

 1. Ustalenie dotyczące wydania przedmiotu umowy określone w § 2 ust. 1 nie dotyczą elementów etapu przygotowania do druku tj. wykonanych projektów, filmu, matryc drukarskich itp.

§10

 1. Realizacja wydruków odbywa się na podstawie projektów dostarczonych do siedziby Dostawcy. Przesyłane pliki graficzne powinny być gotowe do druku, przygotowane wg wytycznych Dostawcy. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie przygotowane pliki graficzne Odbiorcy.

 2. Po przesłaniu przez Odbiorcę plików graficznych, są one weryfikowane przez dział graficzny Dostawcy - oceniana poprawność wykonania. Na tym etapie, gdy występują nieprawidłowości w plikach graficznych, ustalane jest między Odbiorcą a Dostawcą czy Odbiorca poprawi dane we własnym zakresie, czy też wdrażana jest usługa graficzna. Wysokość opłaty za usługę graficzną: 150 PLN netto, za 1 godzinę pracy grafika (kwota minimum). W przypadku wpłynięcia plików graficznych wymagających poprawy, termin realizacji dostawy zostanie zaktualizowany przez Dostawcę po wpłynięciu poprawnych plików graficznych.

 3. Dostawca przedstawia Odbiorcy za pośrednictwem poczty e-mail Umowę i akceptację projektu graficznego. Odbiorca dokonuje zatwierdzenia przedłożonych projektów, prób, Umowy, poprzez złożenie podpisu wraz z datą dokonania akceptacji na ww. dokumentach. Akceptacje projektów i prób stanowią załącznik Umowy.

 4. Przy wysokim stopniu skomplikowania projektu graficznego (raster sitodruk, druk z CMYK-a) Odbiorca dostarczy Dostawcy wysokiej jakości cyfrowy wydruk - proof, który musi być zaakceptowany przez strony. Jeśli Odbiorca nie dopełni tego obowiązku, nie przysługuje mu prawo reklamacji towaru ze względu na wady wynikające z niewłaściwej kolorystyki towaru.

 5. Jeśli przedmiotem umowy jest wykonanie towaru techniką cyfrową lub wspomnianą wyżej techniką rastrową (sitodruk z CMYK-a), z oczywistych względów technologicznych nie jest możliwe wykonanie koloru zgodnego z obowiązującą skalą Pantone, RAL bądź HKS, w związku z czym Dostawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w możliwie najbliższej kolorystyce na podstawie dostarczonego przez Odbiorcę proofa.

 6. Gwarancją co do oczekiwanej jakości wydruku (raster sitodruk druk z CMYK-a, druk cyfrowy) jest wykonanie wydruku próbnego.

 7. W przypadku wydruków technologią sitodruku rastrowego (druk z CMYK-a) oraz druku cyfrowego, Dostawca, na zlecenie Odbiorcy, wykona wydruk próbny. Po jego akceptacji przez Odbiorcę, Dostawca wykona wydruk całości Zamówienia. W przypadku, gdy nie zostanie wykonany wydruk próbny, w szczególności w przypadku krótkiego terminu realizacji Zamówienia, zostaje wyłączona wszelka odpowiedzialność Dostawcy za wynikające z przyczyn technologicznych różnice w kolorystyce, a Odbiorcy nie przysługuje prawo do złożenia jakiejkolwiek reklamacji.

 8. Zgłoszenie przez Odbiorcę późniejszych zmian zatwierdzonego projektu zwalnia Dostawcę z zachowania terminu dostawy.

 9. Jeśli zmiana projektu zostanie zgłoszona po ostatecznej akceptacji projektu przez Odbiorcę, ponosi on koszty zmian.

§11

 1. Dostawca wykona przedmiot dostawy według osiągnięć techniki z zachowaniem należytej staranności.

§12

 1. Dostawca zastrzega sobie prawo do tolerancji ilościowej wykonanego towaru do ±3-5%. W przypadku, gdy nastąpi niedodruk (brak ilościowy) w granicach tolerancji, Odbiorca dokona zapłaty zgodnie rzeczywistą ilością dostarczonego towaru. Powyższe nie stanowi nienależytego wykonania Umowy przez Dostawcę. W przypadku, gdy wystąpi nadprodukcja (wydrukowana zostanie większa ilość sztuk niż zamówiono), Odbiorca może zakupić ją w cenach ustalonych w odrębnej ofercie Dostawcy.

 2. Towar jednostkowy wykonany przez Dostawcę, ze względów technologicznych może mieć różnicę w wymiarze na długości ±5% jak i szerokości ±5%. Powyższe nie stanowi nienależytego wykonania umowy przez Dostawcę.

§13

 1. Wszelkie zmiany Ogólnych Warunków mogą być dokonane jedynie w formie pisemnego aneksu.

§14

 1. Do rozstrzygania sporów powołany jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Dostawcy.

§15

 1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

Sign Poland Sp. z o.o.
wersja z dnia 06.10.2014

 

 

 

Pliki do pobrania

Copyright 2019 - Sign Poland Sp z o.o.

Message Us
poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00 +48 71 361 41 14
skontaktuj się z nami formularz kontaktowy